کانال تلگرام شهدای مدافع حرم

شهدای مدافع حرم استان همدان https://t.me/hmdmodafe

شهید جمال رضی https://t.me/Shadidmodafejamalrazi

شهید جواد دوربین https://t.me/shahiddurbin

شهید حامد کوچک زاده https://t.me/shahidhamed

شهید حسن رجایی فر https://telegram.me/Shahid_Rajaeefar

شهید حمید مختاربند https://t.me/shahid_mokhtarband

شهید رحمان بهرامی https://telegram.me/shahid_rahman_bahrami

شهید رضا خرّمی https://t.me/shahidrezakhorrami

شهید رضا دامرودی https://t.me/shahid_damroodi

شهید سجاد زبرجدی https://t.me/Shahid_sajad_zebarjady

شهید سجاد طاهر نیا https://t.me/modafe820040

شهید سعید سامانلو https://t.me/Shahid_samanlo

شهید سید محسن سجّادی https://t.me/shahid_sajady

شهید سید محمد موسوی ناجی https://telegram.me/shahid_mosavi_naji

شهید عباس دانشگر https://t.me/shahid_daneshgar

شهید علی امرایی https://t.me/shahid_ali_amraee

شهید علی یزدانی https://telegram.me/Shahid_Ali_Yazdani

شهید قاسم (مهدی) قریب https://t.me/gharibshahid

شهید محسن قوطاسلو https://t.me/shahid_mohsenghotaslo

شهید محمد آژند https://t.me/mohammadazhand

شهید محمد تقی ارغوانی https://t.me/ShahidArghavani

شهید محمد تقی سالخورده https://t.me/shahid_salkhorde

شهید محمد رضا دهقان https://t.me/shahid_dehghan

شهید محمد رضا یعقوبی https://t.me/shahideghadr

شهید مرتضی مسیّب زاده https://t.me/shahidmosayebzadeh

شهید مصطفی صدرزاده https://t.me/mostafasadrzadeh

شهید مهدی حسینی https://t.me/mahdi59hoseini

شهید مهدی عسگری https://t.me/mahdeiasgary

شهید مهدی نوروزی https://telegram.me/shahid_mahdi_noroozi

مدافعون - کانال مرکزی مدافعان حرم https://telegram.me/modafeon

/ 0 نظر / 62 بازدید