کانال تلگرام نمازهای جمعه استان خوزستان

آیت الله موسوی جزایری https://t.me/jazayeri_ir

نمازجمعه اهواز https://t.me/mehrabadineh

نمازجمعه امیدیه https://t.me/adineh_ir

نمازجمعه اندیمشک https://t.me/musallaandimeshk

نمازجمعه خرمشهر https://t.me/khorramshahr_imam

نمازجمعه دزفول https://t.me/majdedez

نمازجمعه شهر امام https://t.me/andisheyeadine

نمازجمعه کارون https://t.me/musallaka

/ 0 نظر / 116 بازدید