کانال تلگرام نمازهای جمعه استان خراسان جنوبی

نمازجمعه بیرجند https://t.me/namazjomebirjand

امام جمعه بیرجند https://t.me/oloolalbab

نمازجمعه اسلامیه https://t.me/eslamiyeh

نمازجمعه درح https://t.me/emamjomedoroh

نمازجمعه طبس https://t.me/namazjometabas

نمازجمعه فردوس https://t.me/adine_f

نمازجمعه نیم بلوک https://t.me/Adineh_Nimbolook

/ 0 نظر / 43 بازدید