کانال تلگرام نمازهای جمعه استان اصفهان

نمازجمعه اصفهان https://t.me/shamimevelayat

نمازجمعه اردستان https://t.me/hasandehshiri

نمازجمعه آران و بیدگل https://t.me/setadnamaz

نمازجمعه برخوار (دولت آباد) https://t.me/Namazjomeh_dolatabad

نمازجمعه جوزدان https://t.me/emamjomejuzdan

نمازجمعه جوشقان https://t.me/joshaqansetad

نمازجمعه چرمهین https://t.me/namazjomehchermahin

نمازجمعه حبیب آباد https://t.me/Farhang313

نمازجمعه حبیب آباد https://t.me/abdolmomenhabibabad95

نمازجمعه خمینی شهر https://t.me/emamjome_kh

نمازجمعه خوروبیابانک https://t.me/setad_khoor

امام جمعه داران https://t.me/emamjomeferydan

نمازجمعه دامنه https://t.me/EMAMjomedamaneh

نمازجمعه دستگرد https://t.me/namazjomeh_dastgerd

نمازجمعه دهق https://t.me/mosallaemam

نمازجمعه رضوانشهر https://t.me/namazejome

نمازجمعه سجزی https://t.me/namaze_basirat

نمازجمعه سفیدشهر https://t.me/adinehsefidshahr

نمازجمعه شاهین شهر https://t.me/soroushadineh

نمازجمعه علویجه https://t.me/Ejomeh_alavijeh

نمازجمعه قمصر https://t.me/Adineqamsar

نمازجمعه قهجاورستان https://t.me/sokhanno

نمازجمعه کاشان https://t.me/Safirevelayat

نمازجمعه کمشجه https://t.me/namazjomeh_komshecheh

امام جمعه کمشجه https://t.me/rasoolhaqshenas

نمازجمعه کوشک https://t.me/ejkooshk

نمازجمعه کوشک https://t.me/setadenamazjome

نمازجمعه گلشهر https://t.me/basiratresaneii

نمازجمعه گلشهر https://t.me/imam_golshahr

نمازجمعه محمد آباد جرقویه https://t.me/mohammadabad2

نمازجمعه مشهد اردهال https://t.me/adineardehal

نمازجمعه ملک شهر https://t.me/namaz_jomeh

نمازجمعه میمه و وزوان https://t.me/setadvazvan

نمازجمعه نجف آباد https://t.me/DaftarEmamjomehNajafabad

نمازجمعه نطنز https://t.me/tahanatanz

نمازجمعه نیاسر https://t.me/namazjomeniasar

نمازجمعه ورنامخواست https://t.me/adinehvarnamkhast

نمازجمعه یزدانشهر https://t.me/Emamjome_PEDEY_ir

/ 0 نظر / 66 بازدید