کانال تلگرام نمازهای جمعه استان زنجان

نمازجمعه زنجان https://t.me/adinezn

نمازجمعه ابهر https://t.me/staade

نمازجمعه خدابنده https://t.me/namazjomeqeydar

نمازجمعه خرمدره https://t.me/ejkhormdare

نمازجمعه دندی https://t.me/namazjomehdandi

نمازجمعه سلطانیه https://t.me/ejsoltaneih

نمازجمعه صائین قلعه https://t.me/namazjomesaein

نمازجمعه ماهنشان https://t.me/namazjomeamahneshan

نمازجمعه هیدج https://t.me/hidajnamaz

/ 0 نظر / 58 بازدید