کانال تلگرام نمازهای جمعه استان آذربایجان شرقی

نمازجمعه تبریز https://t.me/ale_hashem

نمازجمعه آذرشهر https://t.me/Setadenamazjomeazarshahr

نمازجمعه بستان آباد https://t.me/setadenamazejomeh

نمازجمعه بناب https://t.me/adinebonab

نمازجمعه سراب https://t.me/adinehsarab313

نمازجمعه سراب https://t.me/samivabasari

نمازجمعه سهند https://t.me/namazjomesahand

نمازجمعه قره آغاج https://t.me/adinecharoymagh

نمازجمعه قره آغاج https://t.me/daftaremamjomecharayomag

نمازجمعه لیلان https://t.me/adinehleilan

نمازجمعه مراغه https://t.me/pourmohammadimt

/ 0 نظر / 47 بازدید